ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: جمعه 25 بهمن 1391 تعداد بازدید: 2814 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
جنگ نرم و جرايم كامپيوتري

طرح قانوني جرايم كامپيوتري
«جرايم عمده و اصلي»
ويرايش اول                                                                                                                                      

<<  اين متن صرفاً جهت مطالعه و اظهارنظرعلاقه‌مندان و كارشناسان مي‌باشد >>

عناوين اصلي

·        فهرست گزارش توجيهي يك و دو

مجلدات اول و دوم گزارش توجيهي طرح قانوني جرايم كامپيوتري دردبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك موجود مي‌باشد. علاقه‌مندان مي‌توانند با مراجعهبه محل دبيرخانه شورا اين متون را دريافت نمايند.

·        شنود غير قانوني

·        دستيابي غير مجاز

·        تخريب كامپيوتري

·        سابو تاژ كامپيوتري

·        جاسوسي كامپيوتري

·        جعل كامپيوتري

·        كلاه برداري كامپيوتري


7- شنود غيرقانوني

ماده قانوني پيشنهادي
شنود بدون حق و غيرمجاز ارتباطاتخصوصي، ارتباطات دادهاي، مخابراتي و كامپيوتري، پيامهاي الكترونيكي، محتواي پيامهاو داده‌هاي موجود در برنامه‌ها و سيستمهاي كامپيوتري و مخابراتي ديگران، از طريقابزارهاي تكنيكي، شنود غيرقانوني محسوب و مرتكب به سه‌ماه تا دوسال و نيم زندانمحكوم مي‌شود.
1- شنود غيرقانوني از جمله جرايم مهمكامپيوتري است كه بهدليل اهميت آن در كنوانسيون اروپايي سايبركرايم، توصيه‌نامه AIDP،توصيه نامه OECD، كد جرايم اينترپول و ... ذكر شده است.
2- شنود (معادلInterception پديدهاي الكترونيكي است كه با استراقسمع تفاوت دارد و استراق سمع به‌صورت شنيداري و در مخابرات (مكالمات تلفني) صورتمي‌گيرد اما شنود (اصطلاح از آن متخصصان الكترونيك است) به‌صورت دسترسي به داده‌هاو توقف انتقال داده‌ها صورت مي‌گيرد كه خاص محيط سايبر است.
3- در كشور ما، مقررات لازم جهت پوششدادن اين جرم جديد وجود ندارد از اينرو طرح و تصويب ماده بالا به‌جا و مؤثر است.
4- شنود هم جرم مستقل و هم جزيي از عنصرمادي جرايم كامپيوتري مهمتر است كه در حال اخير موجب تشديد مجازات مي‌شود از اينروتصويب ماده اصلي حاوي جرم مستقل مي‌تواند سنگبناي طرحهاي تقنيني و جرايم شديدترباشد.توضيحات:

6 – دستيابي غيرمجاز

ماده قانوني پيشنهادي
هركس عمداً و به‌طور غيرمجاز به داده‌ها،اطلاعات، برنامه‌ها و سيستمهاي كامپيوتري و مخابراتي بايا بدون نقض تدابير ايمني وحفاظتي دستيابي پيدا كند، مرتكب دستيابي غيرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دوسال و جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
توضيحات:
1- دستيابي غيرمجاز جزء جرايم صرفاًكامپيوتري و جديد است بدين توضيح كه اين عنوان جديد و مجرمانه در قوانين مرسومجزايي سابق حضور مستقل ندارد از اينرو داراي ماهيت و طبع صرفاً فني است.
2- در اكثر كشورها همگام با دكترينهايحقوق كيفري اطلاعاتي، كنوانسيون اروپايي سايبركرايم، دستورالعمل كدبندي جرايمكامپيوتري اينترپول، توصيه نامه AIDP (انجمن بين‌المللي حقوق جزا)، توصيه نامهOECD و ... جرم مستقلي تحت اين عنوان تصويبو در مقررات جزايي گنجانده شده است.
3- اين جرم، جرم صرف دستيابي است و بامفاهيم مجرمانه ديگر يعني نفوذيابندگي، شنود، افشاء (از جرايم ناقض حمايت از داده‌ها)و ... تفاوت دارد.
4- اين جرم ميتواند به‌عنوان جزيي ازعنصر مادي جرايم مهمتر به كار رود، آنگاه تنها جرمي مستقل نخواهد بود بلكه جزيي ازجرم مهمتر مي‌باشد.
5- به‌دليل ماهيت و طبع ساده اين جرم،جرايم شديدتر با افزودن عناصر و اجزايي به تعريف بالا تنظيم و تدوين مي‌شوند ازاينرو اين جرم، جرم مادر و عمده محسوب مي‌شود.
6- تأكيد بر عمدي و غيرمجاز بودن فارغاين جرم از فعاليتهاي مجاز در محيط‌هاي ديجيتال است.

5 – تخريب كامپيوتري

ماده قانوني پيشنهادي
هرگونه تغيير، محو، متوقف سازي،مداخله و اخلال در داده‌ها و اطلاعات، برنامه‌ها و سيستمهاي كامپيوتري و مخابراتي،به قصد ايجاد ضرر مالي براي ديگري تخريب كامپيوتري محسوب و مرتكب به حبس از سه ماهتا دو سال و نيم محكوم مي‌شود.
توضيحات:
1- بررسي جرايم تخريب در قانون مجازاتاسلامي حاكي از اتلاف، از بين بردن، نابودكردن و ... اموال منقول و غيرمنقول ازجمله اشجار، باغها، اسناد و ... است.
2- تخريب كامپيوتري جرمي است كه از لحاظعنصر معنوي و هدف جرم مانند تخريب مرسوم است اما به دليل نوع رفتار مرتكب و نحوهارتكاب و موضوع جرم با تخريب مرسوم تفاوت دارد.
3- مرتكب تخريب كامپيوتري هيچ فعل فيزيكيدر عالم واقع انجام نمي‌دهد بلكه در محيط ديجيتال با ورود، محو، تغيير، اثبات و... داده‌ها يا اطلاعات به ديگري ضرر مي‌رساند. داده‌هايي كه براي ديگران ارزشمندمحسوب و بروز مسائل يادشده در آنها موجب ضرر مالي وي مي‌شود.
وجه تمايز تخريب و سابوتاژ اولاً درنيت مرتكب (سابوتاژ مبارزه با نظام سياسي / تخريب = نابودي اموال ديگري و ايجادضرر مالي) و ثانياً در موضوع جرم (سابوتاژ = ارگانها، نهادها و وزارتخانه‌هايدولتي / تخريب داده‌هاي شخص ديگر) مي‌باشد.

4 – سابوتاژ كامپيوتري

ماده قانوني پيشنهادي
هرگونه ورود، تغيير، محو، متوقف سازيو مداخله در خطوط ارتباطي، داده‌ها يا اطلاعات، برنامه‌ها و سيستمهاي كامپيوتري ومخابراتي سازمانها، ارگانهاي حكومتي و وزارتخانه‌ها به قصد مبارزه با حكومت جمهورياسلامي ايران كه موجب اخلال در عملكرد سيستمهاي مزبور شود جرم سابوتاژ كامپيوتريمحسوب و مرتكب به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌شود.
تبصره 1 – شروع به سابوتاژ كامپيوتريجرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
توضيحات:
1- سابوتاژ يا خرابكاري، تخريب اموالدولتي، اخلال در نظم امور، اعمال تخريبي در خطوط نفت و انتقال نيرو و ... به منظورمبارزه و معارضه با نظام سياسي كشور است.
2- مقررات سابوتاژ مرسوم در كشور ما بهصورت متفرق و از جمله جرايم عليه خطوط نفت؛ راه آهن، هواپيمايي و ... مي‌باشد وماده اصلي در اين زمينه وجود ندارد.
3- مصاديق مذكور در مقررات ياشده ناظر بهاهداف فيزيكي است.
4- در سابوتاژ كامپيوتري ورود، تغييرفمحو، متوقف‌سازي و مداخله در داده‌ها و اطلاعات و سيستم كامپيوتري و مخابراتيارگانهاي دولتي صورت مي‌گيرد تا با اخلال در روند كار آن ارگان نوعاً اخلال درنظام سياسي پيش آيد.
5- با توجه به نحوه ارتكاب و نيز موضوعجرم سابوتاژ كامپيوتري از سابوتاژ مرسوم متفاوت مي‌باشد و نيازمند مقررهاي جدا است.
6- اين جرم به‌صورت كدبندي و دراينترپول، كنوانسيون اروپايي سايبركرايم (و بزودي در طرح سازمان ملل) و ... ذكر شدهاست.

3 – جاسوسي كامپيوتري

ماده قانوني پيشنهادي
1- هر كس اطلاعات و داده‌هاي نظامي،سياسي و ملي موجود در سيستمهاي كامپيوتري و مخابراتي، پايگاه‌هاي داده و غيره رابا سوءاستفاده از ابزارهاي فني يا به‌واسطة شغل و موقعيت خود كسب و به افراد ياارگانهاي خارجي و غيرمجاز افشا كند جاسوس محسوب و به مجازات مقرر در ماده تعزيراتمحكوم مي‌شود.
2- هر كس با استفاده غيرمجاز، سوءاستفادهيا مداخله در سيستمهاي كامپيوتري يا مخابراتي اسرار صنعتي، تجاري، اقتصادي و ماليو نيز اسرار شغلي ديگران را كسب و به اشخاص يا ارگانهاي غيرمجاز افشا كند، يا دراختيار شخص، سازمان، نهاد، مؤسسات و ... غيرمجاز و بيگانه نسبت به اين اسرار واطلاعات بگذارد، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات سه ماه تا دو سال و نيمزندان محكوم مي‌شود.
توضيحات:
1- مقررات جاسوسي در قانون تعزيرات وقوانين ديگر فقط ناظر به جاسوسي سياسي است (به‌علاوه جاسوسي نظامي در قوانين ومقررات مربوطه). نحوه كسب اطلاع جاسوسي نيز معمولاً سنتي است از قبيل ورود بهمكانهاي حاوي اطلاعات سياسي محرمانه و ...
2- جاسوسي كامپيوتري ناظر به كسب و افشاءاطلاعات و داده‌هاي سياسي، نظامي، مالي، اقتصادي، تجاري و صنعتي چه در بخش دولتي وچه خصوصي است.
3- جاسوسي مرسوم در طول زمان تكامل يافتهو از صرف اطلاعات سياسي و نظامي فراتر رفته و اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادي،صنعتي، ما لي و تجاري را شامل شده و نيز پس از استقرار اقتصاد بازار و آزاد همشامل اطلاعات دولتي و هم غيردولتي شده است. مقررات كشور ما هنوز به شكل سنتي وفاقد كارآيي وجود دارد كه جوابگوي نيازمنديهاي كشور نيست.
4- بسته به داده‌هاي مورد نظر جرم ميتوانتفكيك مانند بالا قائل شد و دو نظام جدا و در عين حال سودمند از لحاظ صلاحيت مراجعرسيدگي و آيين‌دادرسي در نظر گرفت.

2 – جعل كامپيوتري

ماده قانوني پيشنهادي
ماده 542-1- هر كس از طريق ورود،تغيير، محو، متوقف‌سازي داده‌ها يا اطلاعات ديجيتال و ارتباطات راه دور هرگونهمداخله در امر داده‌پردازي و نظير آن داده‌ها يا اطلاعات داراي ارزش مالي و قابلاثبات و استناد در مراجع قضايي را جعل كند، مرتكب جعل كامپيوتري شده است و بهمجازات سه تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده ميليون ريال محكوم مي‌شود.
تبصره 1- داده‌هاي مذكور در ماده فوقاعم است از داده‌هاي موجود در سيستمهاي كامپيوتري، مخابراتي، كارتهاي اعتباريهوشمند و غيره.
تبصره 2 – شروع به جعل كامپيوتري جرماست و مرتكب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محكوم مي‌شود.
توضيحات:
1- جعل مرسوم و كلاسيك ناظر به جعل چيزياست كه قابليت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه كرد و اثر حقوقي بر آن مترتبباشد. موضوع اين جرم ساختن نوشته، سند، چيز ديگر بر خلاف حقيقت است و ساختن به شكلبه‌وجود آوردن سند، ايجاد نوشته و سند، خراشيدن، تراشيدن، محو، اثبات و ... ديگرمصاديق مذكور در ماده 542 صورت مي‌گيرد.
2- از آنجا كه مصاديق مذكور در فصل راجعبه جعل در قانون مجازات اسلامي، همانگونه كه در بند اول ذكر شد ظهور در انجام آندر اشياء فيزيكي دارد فلذا مواد قانوني موجود ناظر به اشياء و اهداف فيزيكي است.
3- از آنجا كه در محيط ديجيتال تراشيدن،خراشيدن، محو، اثبات به شكل فيزيكي اصولاً وجود ندارد و به شكل ديجيتال يعني ورود،تغيير، محو، متوقف‌سازي داده‌ها و مداخله در داده‌ها (به انضمام ارتباطات راه دور)ارتكاب مي‌يابد،
با توجه به تحول كاربرد سند و شكل آنو گسترش تدريجي كاربرد اسناد الكترونيكي و تفاوت اين اسناد با اسناد كاغذي از حيثفيزيكي و تشابه از حيث اصول اثباتي و استنادي، با توجه به تحول مصاديق جعل در محيطديجيتال از شكل مادر و عمده مذكور در ماده قانوني پيشنهادي و ظهور مصاديق جديد دركارت اعتباري، بانكداري الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي، و النهايه تجارت الكترونيك،
با تذكر اين نكته كه مفهوم سند درقانون مدني حتماً بايد اصلاح شود و اسناد ديجيتال نيز اثر قانوني برابر اسناد ديگر(مرسوم) را دارا شوند،
و در نهايت با توجه به عدم كاربردمواد قانوني موجود در خصوص جعل كامپيوتري و رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات،ماده قانوني پيشنهادي جهت تصويب در مراجع قانوني پيشنهاد مي‌شود تذكر اين نكتهبجاست كه اين مقرره پيشنهادي، جرم اصلي و عمده جعل كامپيوتري است و با تغييراتجزيي باقي مصاديق نوظهور را ميتوان براين اساس طرح و تصويب كرد.

1- كلاهبرداري كامپيوتري

ماده قانوني پيشنهادي
ماده 1-1- هر كس با برنامه‌سازي كذب،سوءاستفاده از داده‌هاي ناقص و كذب، استفاده غيرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها ياسيستم كامپيوتري، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از در مرحله ورودي،پردازش و خروجي و امثال اين موارد، وجوه، اموال يا امتيازات مالي را تحصيل كند واز اين راه اموال ديگران را ببرد، كلاهبردار كامپيوتري محسوب مي‌شود و علاوه بر رداصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل ماليكه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصره 1- اگر مرتكب داراي سمت يامقامي باشد كه موجب تسهيل دستيابي به كدهاي محرمانه سيستمهاي كامپيوتري و نظير آنباشد يا اگر وجوه دريافتي بالغ بر بيش از ده ميليون ريال باشد مجازات مرتكب حداكثرمجازات مذكور در بالا خواهد بود.
تبصره 2- تخفيف مجازات و ديگر تدابيرقانوني پيرو مقررات ماده 1 و تبصره‌هاي آن است.
تبصره 3- شروع به كلاهبرداريكامپيوتري جرم محسوب مي‌شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده است.
جرم كلاهبرداري كامپيوتري با بحث وروددستورعملهاي اضافي شروع شد. طبعاً در طول زمان، اين جرم راه تكامل خود را پيمود.چون در قوانين ناظر به كلاهبرداري كشورهاي گروه سيويل و (از جمله ايران)، لازم استانسان ديگري به طور مستقيم فريب بخورد و كلاهبرداري كامپيوتري چنين لازمه‌هاي رادارا نيست از اين رو، خلاء تقنيني پيش ميآيد كه در برخي كشورها با وضع قانون جرمكلاهبرداري كامپيوتري خلاء موجود پرشده است. در جرم كلاهبرداري و ديگر جرايم عليهاموال، مسير حركت مجرم متفاوت است. در سرقت، سارق سراغ صاحب مال مي‌رود و مال ويرا مي‌ربايد. در كلاهبرداري، اگرچه ظاهراً صاحب مال سراغ مجرم مي‌رود، اما في‌الواقعمانور متقلبانه مجرم موجب رجوع صاحب مال به اوست و تسليم مال به مجرم نيز براساسرضايت مغفول است. در خيانت در امانت، مجرم مال را به رسم امانت دريافت مي‌كند، امااز امانت تخطي مي‌كند. اما در كلاهبرداري كامپيوتري، فرد با اعمال خاص نرم‌افزاريدست به ارتكاب جرم مي‌زند. او به طور مستقيم هيچ كس را نمي‌فريبد، بلكه فريب نسبتبه كامپيوتر است، او چه داراي سمت باشد يا خير، به طور غيرمجاز، به سيستمكامپيوتري دست مي‌يابد و به هر حال به هدف خود نايل مي‌شود. هيچ مالي به رسم امانتبه او سپرده نشده است و فقط به واسطه برنامه‌ريزي، سوءاستفاده از ورودي، خروجي وداده‌پردازي و ... به اموال دست مي‌يابد. به هرحال نزديكترين قالب به پديده جديد،كلاهبرداري كامپيوتري است.
از مباحثات بالا به اين نتيجه مي‌رسيمكه پديدة جزايي جديد در شكل كنوني 2 ويژگي جالب را توأماً داراست: اولاً اين پديدةجزايي، خيلي پديده عجيب و خارق‌العاده نيست.
ديديم در سير تكوين جرايم عليه اموال،سرقت خود به جرايمي منقسم و آنگاه اين جرايم با پيشرفتهاي جديد، هر يك به شعباتيتقسيم مي‌شوند. كلاهبرداري كه روزگاري وجود خارجي نداشت و در نهايت در تدليس جزاييو سابق بر آن در تدليس (مدني – كلي) آن را مي‌توانستيم بجوييم، خود به آنجا مي رسدكه از شكل ساده، كلاهبرداري و تقلب در پست و تمبرهاي پستي، وجوه رايج، روند شركت‌سازيكذب، استفاده از شگردهاي اقتصادي و تجاري، سوءاستفاده از بيمه، سوءاستفاده ازسيستم بانكداري، كارتهاي اعتباري و اسناد اعتباري هر روز بيشتر پيچيده مي‌شود وامروزه در جامعة اطلاعاتي و عصر اطلاعات وارد شكل جديد خود مي‌شود.
ثانياً اين پديدة جزايي، نوعاً بابرخي قالبهاي سنتي جرايم عليه اموال، ذاتاً نمي‌تواند اشتراك و انطباق داشته باشدو فقط در بحث كلاهبرداري شايد به خاطر ويژگي «تقلب» بتوان قرابتهايي جست. از سوييبا پديده‌هاي مواجه هستيم كه از نظر ماهيت، داراي استقلال است و همين ماهيت مستقلموجب بروز تعارضاتي بين حقوقدان‌ها و حتي شكاف بيشتر در نظام‌هاي حقوقي شده است.باري توافق كلي نظام‌ها و حقوقدان‌ها بر سر مفهوم كلاهبرداري كامپيوتري وسوءاستفادة (يا دستكاري) كامپيوتري اگرچه از نظر ماهيت داراي بحث و اشكال باشد،اما نوعاً جستن قالب و ما هيت جديد و مبارزه با پديده‌اي جديد است.
به هر حال در جرم كالاهبرداري اجزايركن مادي توضيح داده شده و نيز اجزاي ركن مادي كلاهبرداري كامپيوتري توضيح دادهشد. از اين رو مي‌توان گفت تقلب مورد بحث كلاهبرداري كلاسيك تداوم يافته، اما نحوةارتكاب در مراحل مختلف دستيابي به اطلاعات و داده‌ها، برنامه‌ريزي و ... متبلورشده است كه نوعاًَ تغيير در عنصر مادي را مي‌رساند.
كلاهبرداري كامپيوتري بدواً به‌صورتتقلب در مرحلة برنامه‌نويسي و دادن دستورالعملهاي اضافي خلاصه ميشد. ايندستورالعملها و برنامه‌هاي تقلبي يا مستقيم هدف مالي داشت يا دادن صورت واقع به يكامر كذب بود و همين موجب تسليم و تسلم نارواي مالي مي‌شد. بعداً با پيشرفت برنامه‌نويسيو ارتقاي نحوة دستيابي، كلاهبرداري كامپيوتري شكل جديدي به خود گرفت. با بحث آنلاين شدن داده‌ها، دور جديدي از نحوة ارتكاب و در نهايت مصاديق كلاهبرداريكامپيوتري آغاز شد. در كنار آن بسته‌هاي نرم‌افزاري، ويروسها، كرمها، بمبه‌ايزماني منطقي و ... موجب شد بتوان هم به سهولت به شماره‌هاي محرمانة اشخاص دست يافتو هم بتوان اموال آنان را ربود و به خود اختصاص داد.
در دور بعدي، مسايل شبكه‌ها گستردگيزايدالوصفي يافت و شعبة روباتيك نيز به مسايل قبلي افزوده شد. در نهايت، آن شكل يامصداق سادة سوءاستفاده در مرحلة برنامه‌نويسي به صورت دادن دستورالعملهاي اضافيامروزه شامل گستره‌اي از تكنولوژي مخابرات، شبكه‌ها، سويفت و ... است. از اينرهگذر، مي‌بينيم كلاهبرداري كامپيوتري از حيث مصداقي نيز در حال تحول است و اينامر تا آنجا گاه حايز اهميت است كه متخصصان فني در آناليز و توصيف پديدة ارتكابيدچار مشكل مي‌شوند.
با گذري سريع بر مطالب قبل و نكات كليمندرج در خبرنامه‌هاي انفورماتيك ش 58 تا 80 و جلد اول گزارش توجيهي جرايمكامپيوتري در مي‌يابيم:
الف – روزگاري از مفهوم سرقت، جرايميا مفاهيمي جزايي جدا شد و كم كم تكوين يافت كه يكي از آنان كلاهبرداري است.
ب – كلاهبرداري عبارت‌است از توسل بهوسايق متقلبانه براي بردن مال غير.
ج – كلاهبرداري در گذر زمان از حيثمصداقي راه تكامل سپرده است، از گونه تقلبات پستي به وجوه رايج، شركتها، معاملاتاقتصادي، بيمه بانكداري، كارتهاي اعتباري و ... متمايل شده است.
د – در عصر اطلاعات و با بهكارگيريكامپيوتري براي انجام امور شركتها، مسأله دادن دستورالعملهاي اضافي و به عبارت كلي‌ترسوءاستفاده از برنامه‌نويسي، افق جديدي بر روي كلاهبرداري گشوده شد.
هـ- كلاهبرداري ارتكابي به وسيلةمجرمان در محيط‌هاي كامپيوتري بر خلاف مصاديق متحول كلاهبرداري، به دليل ماهيت ونحوة ارتكاب، نتوانست كليت خود را حفظ كند و ناچار پديدة جزايي جديد نامكلاهبرداري كامپيوتري به خود گرفت.
و- كلاهبرداري كامپيوتري از شكل سادهدادن دستورالعمل اضافي؛ كم كم با پيشرفت برنامه‌نويسي، دستيابي در مرحلة ورودي وخروجي، پيشرفت تكنيك داده‌پردازي، گسترش استفاده از كامپيوتر براي امور مالي وبانك، آن لاين شدن داده‌ها، بروز و گسترش شبكه‌هاي مختلف، ارتقاي توان تكنولوژيمخابراتي و ارتباط آن با دنياي كامپيوتر، راه تكامل پيموده است و امروزه مصاديق آنبا مصاديق قبلي گاه تفاوتهاي فراوان دارد.
ز – قطعاً قانون‌گذاران بايد همراهپيشرفتهاي اخير، مقررات كافي وضع كنند تا بتوانند با كلاهبرداري كامپيوتري به نحواحسن به مبارزه برخيزند.
ح – كلاهبرداري كامپيوتري از نظرماهيت و از حيث اجزاي ركن مادي، پديده‌هاي جدا از كلاهبرداري كلاسيك و متعارف است،اما كليات آن را داراست.
از سويي چون از حيث بحثهاي دكترين واصول جزايي با ديگر عناوين مجرمانه سازگاري ندارد، در حال حاضر، اين عنوان بهتر مي‌تواندماهيت و مفهوم پديده جزايي جديد را برساند.
از اين رو پيشنهاد مي‌شود به قانونتشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، متن فوق افزوده شود.تحولمصاديق
توضيحات

ردیف

وب سایت

آدرس

1

شورای عالی انفورمایتک کشور

http://www.shci.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=9f219e07-5ee7-4f38-8002-6d9ada55a130

2

سازمان پدافند غیرعامل کشور

http://www.paydarymelli.ir/

3

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir/

4

مرکز تخصصی آپا

http://www.nsec.ir/

5

مرکز آپا دانشگاه شریف و سایر دانشگاه ها

https://cert.sharif.edu/

6

تشخیص و رفع آسیب پذیری سیستم های نرم افزاری securityfocus

http://www.securityfocus.com/

7

...printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد