ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: جمعه 25 بهمن 1391 تعداد بازدید: 2697 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
آزمون مهندسي حرفه اي

مقدمه
فارغالتحصيلان دانشكده هاي مهندسي كه در مؤسسه اي دولتي و يا خصوصي، بزرگ و كوچك حرفةفني خود را شروع مي كنند اغلب بدون مقدمه و يا با آموزش كوتاهي به كار گمارده ميشوند. پس از گذشت چند سال در سطح فناوري مؤسسه، در امور روتيني تبحّر پيدا مي كنندو سطح تبحّر آنها اغلب در حد خواست كارفرما مي باشد. از درس هاي آموخته در دانشكدهاستفاده اندكي مي نمايد و پس از مدتي بيشتر آنها را فراموش مي كنند. اين قبيلمهندسان اگر مجبور به تعويض شغل شوند كه همان تخصّص قبلي مورد نياز نباشد، دوبارهو به سختي بايد حرفه جديد را شروع كنند.
درصنايع بزرگ ايران مانند نفت و گاز، فولاد و ذوب فلزات، شبكة به هم پيوستةالكتريكي، خودروسازي و همچنين صنايع پائين دستي، اغلب مهندسان براي حرفه هاي تخصصيدر حد كارهاي روزمره فني تربيت مي شوند كه گاهي هم با ارائه دوره هاي آموزشي فشردهتخصصي همراه است. 
بسيارياز مهندسان علاقه مند به نوآوري و استفاده شخصي تر از زحمات خود، به صورت شخصيتحقيقي و يا در شركت هاي كوچك چند نفري مشغول به كار فنّي مي شوند. اين مهندسانبايد داراي دانش جامعي از علوم و فنون مربوط به رشتة خود باشند تا بتوانند مسائلبسيار مهم و فني حرفه خود را تجربه و تحليل نمايند و ميزان استفاده از افراد ديگرو تخصص هاي خاص را درست ارزيابي نمايند و آنها را به طور موردي به كمك بگيرند. اينافراد بايستي علاوه بر دانش عميق در رشته و گرايش خود (كه در آن حداقل با درجهكارشناسي هستند)، دانش جامعي از علوم پايه، علوم فني مشترك در رشته هاي مهندسي رانيز داشته باشند. 
كشورهايصنعتي پيشرفته، به منظور سنجش اين كارآئي در رشته هاي اصلي مهندسي، ضرورت برگزاريآزمون مهندسي حرفه اي را توسط مؤسسات دولتي و يا NGO ها مطرح نموده اند. آزمون مهندسي حرفه اي يكآزمون جامع مهندسي در گرايش هاي اصلي آن رشته است كه شرح مفصل تر آن در بخش هايبعدي خواهد آمد. بحمداله با همكاري تعدادي از انجمن هاي مهندسي و پس از انجامهماهنگي هاي لازم با سازمان سنجش آموزش كشور، اولين دوره آزمون مهندسي حرفه اي برايچندين رشته مهندسي، در روزهاي 23 و 24 و 25 خردادماه سال 1386، به نحو مناسب ومطلوبي برگزار شد.

1- آزمونمهندسي حرفه اي چيست؟ 
2- چرا مهندسي حرفه اي لازم است؟ 
3- چه كسي مي تواند مهندس حرفه اي بشود؟ 
4- اخذ گواهي نامه مهندسي حرفه اي چه سودي دارد؟

پيشينه آزمون مهندسي حرفه اي 

درسال 1907 در شهر وايومينگ كشور آمريكا اعلام گرديد افراد متخصصي كه مي خواهند كارمهندسي انجام دهند بايد ثبت نام كرده و طبق شرايط و ضوابطي كفايت آنان به اثباتبرسد. ثبت نام مهندسين ورزيده از آن تاريخ در كشورهاي مختلف رايج شد، تا قوانين براقدامات حرفه اي آنان نظارت كند و اجراي آن به واحدهاي غيردولتي(NGO) ياانجمن هاي علمي، صنفي يا حرفه اي سپرده شد. هم اكنون در كشورهاي مختلف آمريكا،كانادا، اروپا و حتي آسيا، سازمان ها و ارگان هاي مختلفي وجود دارند كه طبق قوانينو مقرراتي اين آزمون را برگزار مي نمايند و داشتن اين گواهي از شرايط استخدام و يامجوزي براي انجام پروژه هاي مختلف مهندسي در كشورشان مي باشد.

آزمون مهندسي حرفه اي درايران 
درابتداي سال 1380، برخي از انجمن هاي علمي مانند انجمن مهندسين برق و الكترونيكايران، انجمن مهندسان مكانيك ايران لزوم برگزاري آزمون مهندسي حرفه اي را برايجامعه مهندسي كشور احساس نموده و براي برگزاري اولين آزمون به صورت مستقل اقدامكردند و پس از آن با تشكيل شورايي به نام شوراي برنامه ريزي و هماهنگي آزمونمهندسي حرفه اي، متشكل از نمايندگان سازمان سنجش آموزش كشور و 8 انجمن علمي –مهندسي شامل: انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران، انجمن كامپيوتر ايران، انجمنمهندسين متالورژي ايران، انجمن مهندسان مكانيك ايران، انجمن مهندسي معدن ايران،انجمن مهندسي شيمي ايران، انجمن مهندسي صنايع ايران، انجمن مهندسين عمران ايران(كه به اختصار انجمن هاي مادر ناميده مي شوند و ساير انجمن هاي مهندسي بر حسب نوعفعاليت هاي خود زيرمجموعه اين انجمن ها قرار مي گيرند) فعاليت خود را بطور جدّيآغاز و بطور مستمر پيگيري نمودند. 
اهمّاهداف شوراي برنامه ريزي و هماهنگي آزمون مهندسي حرفه اي در ذيل بيان شده اند: 
1) سياستگذاري و برنامه ريزي براي برگزاري آزمون مهندسي حرفه اي 
2) هماهنگكردن اهداف برگزاري آزمون مهندسي حرفه اي در انجمن هاي مهندسي 
3) برنامهريزي براي استانداردسازي آزمون مهندسي حرفه اي 
4) علاقهمند كردن مهندسان كشور به ارتقاي سطح توانايي خويش

برگزارياولين آزمون مهندسي حرفه اي در ايران 
اولينآزمون مهندسي حرفه اي در روزهاي 23، 24 و 25 خردادماه سال 1386 (كه براي هر روز يكنوبت 4 ساعته در نظر گرفته شد) با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور و به صورت متمركزدر تهران برگزار گرديد. به دليل عدم اطلاع رساني گسترده و آشنايي اندك مهندسان،تعداد كمي از داوطلبان در اين آزمون شركت نمودند.

دومين آزمون مهندسي حرفه ايدر ايران 
دومينآزمون مهندسي حرفه اي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور و هشت انجمن علمي مذكور،در روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 7 و 8 آبان ماه سال 1388 برگزار گرديد.

سومين آزمون مهندسي حرفه ايدر ايران 
سومينآزمون مهندسي حرفه اي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور و هشت انجمن علمي مذكور،در تاريخ 90/5/6 برگزار شد.

شوراي برنامه ريزي و هماهنگي آزمون مهندسي حرفه ايprintrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد