ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: پنج شنبه 24 بهمن 1391 تعداد بازدید: 3963 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
انجمن تخصصي‌ غيرانتفاعي بيكسي (Bicsi)

مروري بر تاريخچه، فعاليت‌ها و مدارك سازمان‌ BICSI :

 https://www.bicsi.org/default.aspx

  ماهنامه شبکه - 

اشاره : 
انجمن تخصصي‌غيرانتفاعي بيكسي (Bicsi)، در زمينه سيستم‌هاي انتقال اطلاعات (InformationTransport Systems) فعاليت دارد. از آنجا ‌كه سيستم‌هاي انتقالاطلاعات شامل فناوري‌هاي مربوط به صوت‌، داده، تصوير، مديريت پروژه و امنيت است،اين انجمن نيز موارد مربوط به طراحي‌، توزيع و نصب اين سيستم‌ها در شبكه‌هاي مبتنيبر كابل‌هاي مسي و فيبر نوري و همچنين ارتباطات بي‌سيم را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

 انجمنتخصصي‌غيرانتفاعي بيكسي (BICSI)، در زمينه سيستم‌هاي انتقال اطلاعات (Information Transport Systems) فعاليت دارد. از آنجا ‌كهسيستم‌هاي انتقال اطلاعات شامل فناوري‌هاي مربوط به صوت‌، داده، تصوير، مديريتپروژه و امنيت است، اين انجمن نيز موارد مربوط به طراحي‌، توزيع و نصب اين سيستم‌هادر شبكه‌هاي مبتني بر كابل‌هاي مسي و فيبر نوري و همچنين ارتباطات بي‌سيم را تحتپوشش قرار مي‌دهد.

درحال حاضر، بالغ‌ ‌بر 25 هزار متخصص صنايع ارتباطي و حدود 150 كشور دنيا در اينانجمن عضويت دارند، اعضاي اين انجمن، طراحان، نصابان،  تكنيسين‌ها، شركت‌هايتوليد كننده و فروشندگان سيستم‌هاي انتقال اطلاعات هستند.
وظيفهانجمن بيكسي برگزاري دوره‌هاي آموزشي، همايش‌ها و كنفرانس‌هاي متعدد در كشورهايمختلف، انتشار كتب تخصصي،  اعطاي مدارك بين المللي معتبر در شاخه‌هاي مديريتپروژه‌هاي ITS ، طراحي و نصب  و همچنين ثبت نام اعضاي جديد است. مشتريانصنايع ارتباطي در كليه كشورها  با اطمينان كامل به نام بيكسي مي‌توانندكارهاي خود را به اعضاي اين انجمن سپرده و مطمئن باشند كه صلاحيت اين افرادپيشاپيش توسط بيكسي تأييد شده و نتيجه كار نيز تضمين خواهد شد. 
بهبيان ديگر، داشتن هر يك از مدارك اين انجمن اثبات مي‌كند كه آن شخص از لحاظ علميو  تجربه عملي قابليت انجام پروژه‌هاي مرتبط با مدرك اخذ شده را دارد. دركشور ما در اذهان بسياري از كارشناسان و متخصصان شبكه به اشتباه، بيكسي تنها بامفهوم كابل‌كشي ساخت يافت شبكه (Network Structured Cabling) عجين شده است و شايد بسيارياز متخصصان شبكه بيكسي را فقط سردمدار شبكه‌هاي داده محلي بدانند. درحالي‌كه وظايفاين انجمن بسيار فراتر بوده و دامنه وسيعي از كاربردهاي مختلف را در حوزه سيستم‌هايانتقال اطلاعات يا ITS تحت پوشش قرار مي‌دهد. 

 تاريخچه BICSI


نخستين بار در سال 1973 ميلادي تعدادي از مشاوران صنايع ساختمان  در يكگردهمايي آموزشي مشترك سالانه ايده تشكيل انجمني غيرانتفاعي را مطرح كردند. 

بعد‌ها اين ايده به صورت رسمي تحقق يافت و انجمن سرويس بين‌المللي مشاوران صنعتساختمان (Building Industry Consulting Service International) تأسيس شد. 
در حقيقت، هدف اصلي ‌اين انجمن يكپارچه و همسوسازي فعالان حوزه سيستم‌هاي انتقالاطلاعات بود كه در نهايت بايد در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار مي گرفت.

 در طول سه سال اول تأسيس انجمن،تعداد اعضاي آن به 132 عضو رسيد و پس از آن در سال 1984 براي اولين بار برنامه‌ايمشترك تحت عنوان RCDD (سرنام RegisteredCommunication Distribution Designer) به معني طراح رسمي توزيع‌هاي مخابراتيمطرح شد و بعد‌ها مدركي را با همين نام معرفي كرده ‌ و تا امروز بارها موردبازبيني و تغيير قرار گرفته و به‌روزرساني شده است.

يك‌سال بعد، اولين نسخه كتاب راهنماي روش‌هاي توزيع مخابراتي يا TDMM (سرنام Telecommunication DistributionMethods Manual) انتشار يافت. اين كتاب نيز با تغييراتو پيشرفت‌هاي فناوري بارها به‌روزرساني و تجديد چاپ شده است و امروزه نسخه شمارهيازده اين كتاب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

با گذشت زمان ارزش و اعتبار اين انجمن بيشتر مي‌شد، به طوري‌كه پس از گذشت حدودبيست سال تعداد اعضاي رسمي آن به بيش از ده هزار نفر رسيد و انجمن يك‌سال بعداولين كنفرانس بين‌المللي خود را در كشور آلمان برگزار كرد و تنها سه سال بعد دربيش از 85 كشور دنيا تعداد اعضا دو برابر شد.

 در سال 2004 مباحث مربوط به طراحيو نصب سيستم‌هاي بي‌سيم به دوره‌هاي آموزشي بيكسي اضافه شد. 
در سال 2006 تعداد اعضا ي طراح با مدرك RCDD در حدود ده كشور دنيا به  هفت‌هزار نفر رسيد و راهنمايطراحي امنيت نيز در اين سال معرفي شد.
در شكل 1 مي‌توانيد نمايي از رشد اعضاي داراي مدرك RCDDرااز سال 1986 تا 2006 مشاهده كنيد. 
همچنين مي‌توانيد نمودار رشد اعضاي نصاب با مدرك Installerرادريك دوره بيست ساله از سال 1986 تا 2006 ميلادي در شكل 2 مشاهده كنيد.
مدارك انجمن بيكسي
در ادامه به مدارك ارائه شده از سوي بيكسي نگاهي خواهيم داشت.
1- مدرك RCDD
معتبرترين مدرك بين‌المللي در زمينه طراحي سيستم‌هاي انتقال داده اعم از صوت،تصوير، داده و همچنين برق ولتاژ پايين RCD (سرنام Registered CommunicationsDistribution Design) است كه كليه موارد  مربوطبه طراحي ITS را شامل مي‌شود.
واژه طراحي در اين انجمن به ايجاد، طرح‌ريزي، يكپارچهسازي يا مديريت پروژه‌ها در حوزه سيستم‌هاي انتقال اطلاعات گفته مي‌شود.
براي اخذ اين مدرك حداقل به دوسال تجربه عملي مرتبط در حوزه ITS (سرنام Information Transport System) نياز است. افزون بر اين، داشتن حداقل سه رضايت‌نامه از سازمان‌هاييكه قبلاً در آن با عنوان طراح فعاليت داشته‌ايد و يك رزومه كاري از كليه كارهايطراحي كه انجام داده‌ايد، از ملزومات است.
در ضمن پرداخت مبلغ 295 دلار براي اعضاي انجمن يا 495 دلار براي افراد غيرعضو بابت گواهي‌نامه RCDD بهاضافه صد دلار براي شركت در امتحان نيز لازم است.
پس از فراهم كردن اين مقدمات بيكسي زماني را براي تأييد مدارك ارائه‌شده صرف مي‌كندو در صورت احراز مدارك دريافت‌شده شخص مي‌تواند تا حداقل يك‌سال بعد در جلسهامتحان شركت كند، برخلاف مداركي مانند مدارك شركت مايكروسافت و سيسكو كه تنها باپرداخت مبالغ مربوط به شركت در امتحان مي‌توان به مراكز آزمون متصل شده و در امتحانشركت كرد. 
در حال حاضر، مرجع اصلي سؤالات اين امتحان نسخه يازده كتاب راهنماي روش‌هاي توزيعمخابراتي يا TDMM بوده كه شامل سرفصل‌هاي زير است:

  Principles of transmission -

 Electromagnetic compatibility -
 Work areas -
Horizontal distribution systems -
 Backbone distribution systems -
 Telecommunications spaces -
Firestopping -
 Grounding and bonding and Protection -
 Power Distribution -
Telecommunications Administration -
 Data Network Design -
 Wireless -
 Customer-Owned Outside Plant -

هر امتحان شامل 280 سؤال از كتاب TDMM بوده كه به صورت چهار گزينه‌اي با جواب‌هاي غلط يادرست يا كتبي است.  استفاده از كتاب در امتحان ممنوع بودهو اگر شخصي بار اول قبول نشد، دوبار ديگر مي‌تواند در طول يك‌سال در امتحانشركت كند. 
زمان و محل امتحانات RCDD در سايت رسمي بيكسي به آدرس www.bicsi.org قابلدسترسي است. 

به دليل تغييرات سريعي كه در فناوري‌هاي مربوط به اين حوزه اتفاق مي‌افتد، اينمدرك سه سال اعتبار دارد و در طول اين سه سال شخص دارنده مدرك بايد حداقل 45امتياز فني را تحت عنوان CEC (سرنام ContinuingEducation Credits) كسب كند كه از طريق شركت در كنفرانس‌هايمختلف اين انجمن در كليه كشورها و همچنين شركت در دوره‌هاي آموزشي شركت‌هايتوليدكننده تجهيزات ITS به‌دستمي‌آيد.
نكته جالب توجه اين كه اعضاي اين انجمن نيز همانند پزشكان پس از اخذ مدرك و قبل ازشروع كار ملزم هستند كه با منشور اخلاقي بيكسي آشنا شده و مواردي  را كه بهمقيد بودن به وجدان كاري و پذيرش مسئوليت اعمال و تصميم گيري‌ها و موارد ديگريمانند بي‌تفاوت نبودن نسبت به اشتباه‌هاي ديگران مربوط است، رعايت كنند.

 پيش‌نيازهاي ضروري، اما غيررسمي

بيكسي همواره براي طراحان و كساني كه قصد دريافت مدرك RCDD را دارند آشنايي با مواردي مانند كابل و انتخاب مسيرهايبهينه، انواع داكت، رك‌ها، نقشه‌كشي ساختمان، برق،مخابرات، درخواست براي طرح پيشنهادي (RFP)، مستندسازي و موارد مربوط به آزمايش و ارزيابي كابل‌ها و شناختكليه استانداردها و تجهيزات Passive را پيشنهاد مي‌كند.
دانستن اين موارد براي فرد طراح ضروري است، وليكن بيكسي براي اثبات صحت اين مواردبه طور مستقيم چيزي را طلب نمي‌كند، اما  واقعيت اين است كه بدون داشتن آگاهيو تجربه‌هاي لازم امكان اخذ مدرك در حد صفر است.

2- مدارك Installer
از آنجا ‌كه كار نصب تجهيزات پسيو شبكه‌هاي مبتني بر سيستم‌هاي انتقال اطلاعات مي‌تواندبسيار سليقه‌اي باشد، بنابراين انجمن بيكسي با معرفي برنامه‌اي مشترك براي نصاب‌هايحرفه‌اي، سعي در استاندارد سازي و يك‌سو‌سازي روند كاري ايشان داشته است.
نصاب‌ها  با توجه به تجربه و دانش فني خود مي‌توانند، هر يك از مدارك سطح 1 وسطح 2 اين انجمن را اخذ كنند.
اولين مدرك در زمينه نصب در حوزه ITS نصاب سطح 1 با عنوان رسمي 1ITSInstaller است كه هم‌اكنون امتحان آن بر اساسنسخه چهارم كتاب راهنماي نصب سيستم هاي انتقال اطلاعات (سرنام InformationTransport Systems Installation Manual ITSIM) برگزار مي‌شود.
زمان اين امتحان دو ساعت بوده و حاوي صد سؤال چهارگزينه‌اي يا صحيح و غلط  ياچند انتخابي است. هزينه اخذ گواهي‌نامه 200 دلار و هزينه شركت در امتحان نيز 75دلار است.
حداقل يك‌سال پس از اخذ مدرك سطح 1 نصب، ‌شخص مي‌تواند خود را براي شركت در امتحانسطح دو آماده كند. اين امتحان براساس نسخه پنجم كتاب راهنماي روش‌هاي نصب سيستم‌هايانتقال اطلاعات يا ITSIMM (سرنام InformationTransport Systems Installation Methods Manual) برگزارمي‌شود.
زمان اين امتحان دو ساعت بوده و حاوي صد سؤال چهار گزينه‌اي است. هزينه اخذ گواهي‌نامهو شركت در امتحان نيز همانند نصاب سطح 1 است.
معمولاً نصاب‌هاي حوزه ITS در دوگرايش كابل‌هاي مسي يا فيبر نوري تخصص پيدا مي‌كنند.
در ضمن، به خاطر پيشرفت‌‌هاي روزافزون فناوري اعتبار اين مدرك نيز سه سال در نظرگرفته شده است افراد پس از اخذ مدارك نصاب سطح 1 و سطح 2 و كسب حداقل پنج سالتجربه كاري مي‌توانند براي اخذ مدرك تكنيسين ITS  اقدام كنند، كتاب مرجع اين امتحان نيز همان كتاب ITSIMM است، اما تعداد سؤال‌ها در مقايسه با نصاب سطح 1 و 2 اندكيمتفاوت است.

 3- مدرك NTS Specialty

با يك تجربه دو ساله در زمينه طراحي شبكه و همچنين مطالعه كتاب راهنماي مرجع طراحيشبكه يا NDRM (سرنام‌ NetworkDesign Reference Manual) مي‌توان در اين امتحان شركت كرد.
زمان اين امتحان يك ساعت و نيم بوده و حاوي 115 سؤال چهار گزينه‌اي است. 
هزينه اخذ گواهي‌نامه براي اعضا 295 دلار و براي افراد غيرعضو 435 دلا‌ر،هزينه شركت در امتحان نيز براي اعضاي رسمي 100 دلار و براي اشخاص غير عضو 275 دلاراست.

4- مدرك OSP Specialty 
كساني كه مدرك RCDD را اخذ كرده و حداقل دوسال تجربه عملي در محيط‌هاي كاري بزرگ يا بيروني OutsidePlant  دارند مي‌توانند كتاب OSPDRM (سرنام Outside Plant Design ReferenceManual) را مطالعه كرده و براي اخذ اين مدرك اقدامكنند.
زمان امتحان دو ساعت  بوده و حاوي 135 سؤال چهارگزينه‌اي است. شركت كنندگاناين امتحان بايد هزينه‌اي معادل امتحان NTS پرداخت كنند.

5- مدرك Wireless Design

افرادي كه مدرك RCDD را با دو سال سابقه فعاليت در زمينهطراحي وايرلس دارند مي‌توانند براي اخذ مدرك WDSpecialty اقدام كنند.
براي شركت در اين امتحان آشنايي كامل با كتاب راهنماي مرجع طراحي وايرلس WRDM (سرنام Wireless ReferenceDesign Manual) ضروري است.
زمان و تعداد سؤالات امتحان و همچنين هزينه‌هاي اخذ اين مدرك نيز مشابه مدرك NTS يا OSP است.
واقعيت اين است كه هزينه‌هاي مربوط به شركت در كلاس‌هاي آموزشي وامتحان‌ها وهمچنين خريد كتاب‌هاي دوره‌هاي آموزشي انجمن بيكسي بسيار گران است، اما ارزش واعتبار بين‌المللي اين مدارك باعث مي شود كه در كليه كشورها كليه كارهاي اجراييتنها به افرادي كه مدارك مرتبط را اخذ كرده‌اند،‌داده شود.
از طرف ديگر، حقوق و دستمزد افراد مدرك‌دار با ساير افرادي كه هيچ مدركي اخذنكرده‌اند، به هيچ وجه قابل مقايسه نيست. 
‌متأسفانه، به دلا‌يل مختلف تعداد اعضاي اين انجمن در ايران به تعداد انگشتان دستهم نمي‌رسد. 
در نهايت اميد است روزي ارزش واقعي مدارك بيكسي براي تمامي فعالان حوزه سيستم‌هايانتقال اطلاعات در كشور ما آشكار شده و كار به جايي بر‌سد كه در مناقصه‌هاي وپروژه‌هاي اجرايي بزرگ Passive ‌داشتن اينمدارك امتياز محسوب شده و كارها به معناي واقعي به كاردان سپرده شود!


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد