جزوات کلاسی استاد سروش

کاردانیکاردانی

کاردانی

کارشناسیکارشناسی

کارشناسی


نمونه سئوالات امتحانی دانشگاهی

ردیف

عنوان درس

نیمسال اول

نیمسال دوم

1

مباحث ویژه

لینک دریافت

لینک دریافت

2

برنامه­ نویسی مبتنی بر وب

لینک دریافت

لینک دریافت

3

مبانی مهندسی نرم­ افزار

لینک دریافت

لینک دریافت

4

ساختمان داده ها

لینک دریافت

لینک دریافت

5

پایگاه داده ها

لینک دریافت (کاردانی)

لینک دریافت (کارشناسی)

6

طراحی صفحات وب

لینک دریافت

لینک دریافت

7

طراحی سیستم­های شئی-گرا

لینک دریافت

لینک دریافت

8

شبکه ­های کامپیوتری

لینک دریافت

لینک دریافت

9

مهندسی نرم­ افزار

لینک دریافت

لینک دریافت

10

آزمایشگاه پایگاه داده ها

لینک دریافت

لینک دریافت

11

آزمایشگاه شبکه ­های کامپیوتری

لینک دریافت

لینک دریافت

12

آزمایشگاه مهندسی نرم­ افزار

لینک دریافت

لینک دریافت

13

مهندسی اینترنت

لینک دریافت

لینک دریافت

14

زبانهای برنامه نویسی مقدماتی

لینک دریافت

لینک دریافت

15

زبانهای برنامه نویسی پیشرفته

لینک دریافت

لینک دریافت