مباحث مرتبط با عرفان و تکنولوژی

محورهاي همايش نقش اخلاق حرفه ای درپیشیری از تنشهای سازمانی نقش اخلاق حرفه ای دربهره وری و کاهش ریسک شاخصه های اخلاق حرفه ایدر مدیریت آموزشی شاخصه ها استانداردهایاخلاق حرفه ای در محیطهای صنعتی رهیافتهای علوم انسانی دراخلاق حرفه ای مدیریت استراتژیک و ...
جمعه 06 بهمن 1391
جمعه 21 فروردین 1394
شنبه 21 بهمن 1396
لینک دانلود اپلیکیشن درس همراه سروش
چهارشنبه 02 اسفند 1396