مباحث مرتبط با روانشناسی فناوری اطلاعات

محورهاي همايش نقش اخلاق حرفه ای درپیشیری از تنشهای سازمانی نقش اخلاق حرفه ای دربهره وری و کاهش ریسک شاخصه های اخلاق حرفه ایدر مدیریت آموزشی شاخصه ها استانداردهایاخلاق حرفه ای در محیطهای صنعتی رهیافتهای علوم انسانی دراخلاق حرفه ای مدیریت استراتژیک و ...
جمعه 06 بهمن 1391
جمعه 21 فروردین 1394